Aktuellt

2022-10-21

Information från styrelsen för Stödföreningen för Solvikskolan

Länstidningen (Södertälje) publicerade igår, torsdagen den 20 oktober 2022, negativa skriverier om waldorfskolan i allmänhet och Solvikskolan i synnerhet.

LT uppger felaktigt i sin ledare att den kritik som riktas via Skolinspektionens tematiska tillsyn av alla svenska waldorfskolor skulle innebära att Solvikskolans elever inte skulle få det stöd de har rätt till i skolan. 

Solvikskolan pekas också ut i en särskild artikel i gårdagens LT, med hänvisning till SVT:s filmserie om Solvikskolan på 1980-talet, som om skolans elever skulle behandlas kränkande i Solvikskolans nutida verksamhet.

Solvikskolan vill därför klargöra och informera om följande:

Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Solvikskolan i februari och mars 2022 är offentlig handling. Beslutet utifrån inspektionen av Solvikskolan ligger öppet online på Skolinspektionens hemsida, för den som vill kontrollera fakta.

Solvikskolans styrelse, rektor och kollegium har i samband med inspektionen varit måna om att visa upp Solvikskolan precis som skolan är här och nu. Vi har sett inspektionen och föreläggandet som en positiv språngbräda för att åtgärda sådant som behövs, eftersom ingen skola i världen någonsin är ”perfekt”.

Solvikskolan gavs med utmärkt beröm godkänt av Skolinspektionen för sitt elevhälsofrämjande arbete med särskilt stöd till eleverna utifrån den praktiska verklighet som råder i skolan. Det framgår inte av Skolinspektionens beslut, som alltid skrivs formellt och lika för alla skolor som inspekteras.

Solvikskolans verksamhet har inspekterats på 6 områden och än så länge godkänts av Skolinspektionen avseende följande 4 områden:

1) Garanterad undervisningstid enligt timplan,

2) Tidiga stödinsatser (läsa-skriva-räkna-garantin för lågstadiet), 

3) Skolans verksamhet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,

4) Trygghet – granskad via elevintervjuer, lektionsbesök och dokumentation.

Solvikskolan har därutöver förelagts att åtgärda arbetet med kränkande behandling p.g.a. att ”en lärare, under en lärarintervju berättar att hen inte vet vad anmälningar är bra för”. (Citat ur Skolinspektionens beslut).

Skolan fick även ett föreläggande att vi måste arbeta mer med digitala verktyg och digitalt innehåll med eleverna på låg- och mellanstadiet.

Skolans åtgärder är dokumenterade och redovisade till Skolinspektionen.

Vid Skolinspektionens 3-dagars besök på Solvikskolan i våras var stämningen mycket god och trevlig! Skolan fick mycket beröm, även för processhanteringen i det löpande arbetet mot kränkningar. 

Styrelsen beklagar de felaktiga och nedvärderande beskrivningarna av Solvikskolan i LT och hoppas att denna information klargör fakta.

För korrekt information hänvisas till Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/

Med vänliga hälsningar,
Tf. rektor Elin Wanselius 
och
styrelsen för Stödföreningen för Solvikskolan

 

5 augusti 2022

Inbjudan till upprop på Solvikskolan ons 17 aug kl. 10:00

Kära föräldrar och elever!

Upprop för höstterminen 2022 äger rum på Solvikskolan för alla elever i alla klasser och
årskurser ONSDAG DEN 17 augusti klockan 10:00.

OBS! Endast upprop denna dag. Lunch serveras endast till elever på fritids.

Föräldrar och syskon är välkomna till uppropet.

Välkomna till ett nytt skolår 2022-2023!

Hälsar kollegiet genom

Elin Wanselius
Tf. rektor

Solvikskolan

 

6 april 2022

Vi har platser kvar i alla klasser, F-9, till höstterminen 2022. Kontakta inskrivningsansvarig Peter Brand, peter.brand@solvikskolan.se eller 073-648 40 81.
Välkomna till vår skola i skogen!

11 augusti 2021

Information om skolstarten

Kära föräldrar,

Välkomna till ett nytt skolår!
Här kommer information inför skolstarten.

Upprop
Uppropet börjar kl 9:30 på skolgården. Eleverna möts efteråt i sina respektive klassrum en stund och åker sedan hem, ca kl 11.

OBS! På grund av rådande omständigheter behöver vi begränsa uppropet till att endast föräldrar till förskoleklassen upp till klass 3 OCH nya föräldrar deltar på uppropet. Övriga elever kommer till skolan utan föräldrar.

Busskort
Kom ihåg att skolan inte längre hanterar busskorten. På grund av ändrade regler från kommunen för ett år sedan åligger det vårdnadshavare att själva ordna med busskort. Skolan kan endast i undantagsfall bekosta SL kort till de elever som faller utanför kommunens regelverk.

Väl mött!

Solvikskolans kollegium

 

 

13 juni 2021

Väl mött!

Nu när läsåret avslutas och vi går in i sommaren vill vi på Solvikskolan lämna er alla med ett tydligt budskap:

Vi har lyssnat, utvärderat, tänkt och planerat väldigt mycket den senaste tiden. En sak står klart: Solvikskolan skall börja på ett nytt kapitel i sin historia.
Detta börjar just nu med konkreta förändringar på organisationsnivå, för att sedan övergå till ett gediget utvärderings- och utvecklingsarbete under sommaren och hösten, där även den externa utredningen förhoppningsvis kommer att ge viktiga pusselbitar.

De förändringar som vidtas på organisationsnivå just nu är för det första en förändring i styrelsens ledarskap, där Natan Söderblom lämnar ordförandeposten med följande ord:

”Som tidigare meddelats styrelse, skolledning och deltagare i kollegiet så överlämnar jag ordförandeskapet i styrelsen till vice ordförande Patrik Oja. Känner mig någorlunda nöjd med mitt arbete i styrelsen och tackar för gott samarbete och vänskap genom åren. Solvik kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat och jag är beredd att ta mig an vidare uppdrag om så önskas.”

För det andra får skolchef Peter Friemann en utökad roll på skolan, med uppdraget att leda skolans utveckling gällande organisationsstruktur, ekonomi, och inte minst värdegrundsarbete. Målet är att tillsammans hitta förnyade former för hur skolan drivs så att inga tvivel kan råda kring kvaliteten på utbildningen eller barnens fysiska och sociala säkerhet. Vårdnadshavare och myndigheter skall kunna känna sig trygga i vetskapen om att eleverna på Solvik får en trygg och gedigen utbildning där barnet står i centrum, och att det finns resurser och kompetenta medarbetare för att tillgodose detta.

Ett förtydligande kan vara på sin plats här: Skolan har redan sedan många år gått igenom förändringsprocesser och arbetat hårt med kvalitetshöjande insatser. Att vi nu identifierar fortsatt viktiga utvecklingsområden betyder inte att de barn som går i skolan idag inte har det bra.

Vi vill tacka alla människor som genom modiga uttalanden och kloka tankar har bidragit till att denna process nu påbörjas, och vi kommer även i fortsättningen bjuda in till samverkan och utbyte.

Med detta önskar vi er alla en glad, utvecklande och förväntansfull sommar!

Å skolans vägnar

Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan

 

26 maj 2021

Vår väg framåt

När nu samtliga delar av SVT-dokumentären ”De Utvalda Barnen” har visats kan vi som arbetar på och med Solvikskolan återigen konstatera att vi alla, framförallt under de senaste veckorna, har haft stor anledning till reflektion och självrannsakan kring det som varit.

Vi behöver samtidigt hålla blicken på det som är viktigt nu och i framtiden: barnens rätt till utbildning och välmående.

Solvikskolan har sedan många år genomgått flera stora förändringar, och vi har idag en skolverksamhet som, precis som alla andra skolor i landet, arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning.

Verksamheten har utvecklats betydligt sedan den tid som beskrivs i dokumentären, och vi som arbetar på och med skolan idag ser det som viktigt och angeläget att inte blanda ihop brister som ligger i dåtid med den utbildningsverksamhet vi bedriver i nutid.

Även om flera olika resultatmätningar från de senaste åren pekar på att skolan uppfyller de krav som ställs av myndigheter och föräldrar, har dokumentären väckt frågor som inte ska stå obesvarade.

Vi kommer därför för säkerhets skull att låta genomföra en kartläggning och  utredning av skolans arbete med undervisning, lärande, trygghet och elevhälsa.

Skulle denna utredning visa på eventuella brister i relation till styrdokumenten för grundskolans utbildningsverksamhet så kommer åtgärder omedelbart att vidtas i korrigerande syfte.

Våra elever, vårdnadshavare, föräldrar och vår personal skall kunna känna sig stolta över den skola vi har, och inte behöva känna minsta tvivel att den verksamhet vi bedriver tar väl hand om elevernas sociala och kunskapsmässiga rättigheter och specifika behov.

Ni vårdnadshavare och föräldrar kommer även framöver att löpande hållas underrättade med skol-brev i den pågående och förestående utvecklingsprocessen.

Tveka inte att höra av er med frågor och/eller funderingar!

Under tiden fortsätter livet och verksamheten, och vi närmar oss sommarlov. Vi önskar alla en fin försommartid, och framgångsrika sista skolveckor för läsåret 2020-2021.

Med uppmuntran och tillförsikt,
Peter Friemann
Skolchef

13 maj 2021

Vidare uttalande angående dokumentären ”De utvalda barnen”

Kära medmänniskor.

Idag släpptes del två av SVTs dokumentärserie ”De Utvalda Barnen”.
Vi har samtidigt som alla andra tagit del av uttalandena i filmen, och delar den förfäran och den upprördhet som många känner. Det är nu en vecka sedan första delen släpptes, och olika arbeten har pågått internt kring de frågorna som väcktes.
Detta arbete har redan gett några frukter, och vi vill dela med oss av några av dessa:

För det första vill vi upprepa vårt tidigare ställningstagande: Att skolan tar berättelserna på allvar, och tar avstånd ifrån alla försök att ifrågasätta upplevelsernas betydelse och konsekvenser för de personer som farit illa.

Vidare undersöker vi just nu även frågan om en extern utredning, och hur en sådan skulle genomföras på bästa sätt. Målet skulle vara att säkerställa att skolan idag inte dras med rester av de problematiska ideologiska dragen som beskrivs i dokumentären, så att inga elever kan fara illa av sådant på skolan idag. Om det skulle visa sig utifrån en sådan utredning att skolan behöver vidta förändringar för att säkerställa en bra skolgång för alla elever, så kommer dessa att vidtas.

Slutligen vill vi tacka er alla för ert engagemang i dessa frågor, och vi välkomnar frågor och synpunkter.

Å skolledningens vägnar

Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan

 

6 maj 2021

Solvikskolans uttalande om SVT-dokumentären ”De utvalda barnen”

Idag släpps den första av tre delar i en dokumentärserie som handlar om Solvikskolan i ett historiskt perspektiv, framför allt om 80- och 90-talen. I filmen framkommer att barn på olika sätt farit illa på skolan, både genom mobbning, men även för att de inte fick tillräcklig hjälp att lära sig viktiga kunskaper inför vuxenlivet.

För det första vill skolledningen be alla som upplevt att de som barn farit illa på Solvikskolan uppriktigt om ursäkt å skolans vägnar. Vi tar våra historiska misslyckanden i detta på stort allvar.

Vi vill att alla barn skall kunna känna sig trygga och sedda i skolan, och får en utbildning som rustar dem inför vuxenlivet. Allt annat är oacceptabelt. I detta är det ytterst viktigt för skolan att lyssna när det visar sig att man inte har lyckats med detta i så stor utsträckning som man hoppats.

Skolans ledning tar starkt avstånd ifrån att berättelserna som framkommer i filmen skulle vara osanna eller oviktiga. Vi vill på ett öppet och förutsättningslöst sätt ta emot dessa, och förbereder olika initiativ för att vi som skola ska kunna ta vara på och förvalta de insikter som kommer fram genom dokumentären.

Grundidén om en friare och barnvänligare skolgång finns kvar på Solvikskolan, men vi anser att man idag har ett mognare förhållningssätt till denna. Det finns strukturer, rutiner och metoder som har skapats för att förebygga och arbeta mot mobbning, och se till att alla elever blir sedda och får det stöd de behöver. Skolan följer alla nationella riktlinjer, och undervisningen utgår ifrån den gemensamma läroplanen, Lgr11, med Waldorf-läroplanen som ett komplement.

Med detta menar vi naturligtvis inte att skolan idag är felfri och att allting alltid går som planerat. Ett ständigt pågående kvalitetsarbete är en av grundpelarna i alla skolor, och så även på Solvikskolan.

Slutligen vill skolans ledning värna om tryggheten för de elever som går på skolan idag: Vi förstår att denna dokumentärserie kan väcka starka och viktiga känslor. Det är bra att dessa får plats och diskuteras, och att man undersöker vad som eventuellt behöver göras utifrån vad som framkommer i filmerna. I detta vill vi endast uppmana till att man har de elever som går på skolan idag i åtanke, så att dessa inte drabbas av negativa konsekvenser.

Å skolledningens vägnar

Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan

 


29 april 2021

Vidare information kring dokumentären

Hej allihop.
Jag har tagit emot en del oro kring den stundande dokumentären och dess eventuella följder för skolan, eleverna, och medarbetarna.

Även om vi ju alla just nu vet väldigt lite om vad detta kommer att väcka, och exakt vilka grepp som kommer att behövas, vill jag redan nu förmedla några saker:
Styrelsen och kollegiet håller på att förbereda sig, och planerar olika insatser för att trygga både barn, vårdnadshavare och medarbetare i den eventuella uppståndelsen. En av de konkreta åtgärderna som är planerad är att jag kommer att vara på plats i skolan fredag den 7:e maj och måndag den 10:e maj för att kunna möta upp och ordna om det skulle vara så att det kommer personer utifrån (reportrar, mm). Om det visar sig att det behövs så ordnar vi naturligtvis att det finns någon ansvarig där med den uppgiften fler dagar.

Jag vill även förtydliga att skolans hållning är att vi välkomnar initiativet att ta itu med vår historia. Om det innebär att det även kastas ett granskande öga på hur verksamheten bedrivs och fungerar idag så för detta säkerligen med sig positiva effekter för skolan. Jag vill även uppmärksamma att de personer som uttalar sig om sina upplevelser i filmen förtjänar skolans lyssnande öron, och jag uppmanar alla att inte se det som ett angrepp som man behöver försvara sig emot.

Det går utmärkt att höra av sig till mig i egenskap av skolchef med tankar och funderingar, det finns säkert mycket sådant.
Detta görs då kanske enklast via mail: peter.friemann@solvikskolan.se
Om ni känner till att det finns någon som borde få detta budskap till sig som kanske inte får det om det kommer via mail så här, ber jag om er hjälp att förmedla detta vidare på lämpligt sätt.
Väl mött!

Med vänlig hälsning
Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan
070 013 27 58

 

24 april 2021

Information till vårdnadshavare på Solvikskolan 

Detta brev skickas ut för att informera vårdnadshavare och eventuella andra personer och organisationer med anknytning till Solvikskolan om att en dokumentärserie kommer att sändas på SVT under maj månad. Den handlar främst  om Solvikskolan förr (då den hette Nibbleskolan). Enligt filmaren Jasper Lake är framför allt den första delen negativ. Han råder oss som skola att avvakta med kommentarer och mediakontakter tills de två följande delarna har sänts. 

Skolchefen Peter Friemann har utsetts till talesperson i eventuell kontakt med vårdnadshavare och media. Men i första hand vänder sig vårdnadshavare till respektive klasslärare. Peter har telefon 070-013 27 58 och hans mejl är peter.friemann@solvikskolan.se

SVT har vid några tillfällen filmat på skolan i samråd med kollegiet, styrelsen och berörda elever och deras vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare vars barn är med i filmerna har gett sitt samtycke till filmandet. 

Information kommer kontinuerligt också att läggas ut på solvikskolan.se

Styrelsen och kollegiet