Solvikskolan ansvarar gentemot Södertälje kommuns och andra hemkommuners skolpliktsbevakning när det gäller elevernas skolplikt och närvaro i Solvikskolan.

Solvikskolan har därför från och med Vt-2022 infört en rutin för kommunikation med er vårdnadshavare gällande skolplikten.


Denna rutin innebär att skolan enligt lag agerar i tre steg:

  • Vårdnadshavare kontaktas av skolan om barnets frånvaro överstiger 20 %, för att se hur skolnärvaron kan förbättras.
  • Elevfrånvaro över 25 % ska utredas av skolan. Orsaker till frånvaro utreds av skolan.
  • Elevfrånvaro som överstiger 30 %, där skolans frånvaroutredning visar att frånvaron är ogiltig innebär att skolan är skyldig att göra en orosanmälan som gäller elevens skolplikt till socialtjänsten i elevens hemkommun enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§. 

Niklas Ågren
Rektor